Хо Ши Мин и 100 лет Октябрьской революции в России

Программа научной конференции

«Хо Ши Мин и 100 лет Октябрьской революции в России»

Рабочие языки конференции: вьетнамский, русский

Санкт-Петербург, 18–19 мая 2017 г.

 

9:45

10:00

18 мая 2017 г.

Регистрация участников международной научной конференции в Институте Хо Ши Мина

СПбГУ, Университетская наб., д. 11

10:00

12:00

Chủ tọa: GS TSKH Vladimir Kolotov

Приветственное слово от СПбГУ

Приветственное слово заместителя директора Государственной политической академии Хо Ши Мина

др. Ле Куок Ли

PGS, TS Lê Quốc Lý: Cách mạng Tháng 10 Nga với Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng 10 Nga

GS, TSKH Vladimir Kolotov: Trường phái Leningrad/St. Petersburg trong lịch sử nghiên cứu Việt Nam

PGS, TS Bùi Đình Phong: Tầm nhìn của Hồ Chí Minh về tầm vóc và ý nghĩa của Cách mạng Tháng 10 Nga

Шувалова Н.Ю. Материалы о Вьетнаме в архивах Санкт-Петербурга

PGS, TS Nguyễn An Ninh: Cách mạng Tháng 10 Nga với cuộc đổi mới tư duy đầu tiên của Hồ Chí Minh về con đường Cách mạng Việt Nam

СПбГУ, Университетская наб., д. 11

Институт

Хо Ши Мина

12:00

12:30

Кофе-брейк

12:30

14:00

Chủ tọa: PGS, TS Trần Minh Trưởng

Dr. Chatry Hemapandha. Ho Chi Minh in Thailand: Thai Foreign Policy to Indochina States From the Conflict to Integration

TS Đặng Kim Oanh: Cách mạng Tháng 10 Nga - Chân dung lớn của Thế kỷ XX và những giá trị trường tồn

TS Trần Thị Huyền: Cách mạng Tháng 10 Nga trong tâm thức Hồ Chí Minh

Anton Shahigulin: Trần Hưng Đạo Đại tướng và Chủ tịch Hồ Chí Minh: hai nhà văn hóa chính trị vĩ đại của Việt Nam

Rodion Fedorov. Tư tưởng Hồ Chí Minh và liên kết kinh tế của Việt Nam

Nadezhda Kolotova: So sánh các tư liệu bằng tiếng Nga về tiểu sử Hồ Chí Minh

Hội nghị bàn tròn

«Hoạt động thẩm định của Viện Hồ Chí Minh»

СПбГУ, Университетская наб., д. 11

Институт

Хо Ши Мина

14:00

15:00

Обед

19 мая 2017 г.
Торжественные мероприятия, посвященные 127 летней годовщине со дня рождения Хо Ши Мина

14:30

18:00

1. 14:30 Торжественный митинг у памятника Хо Ши Мину. Возложение цветов к памятнику Хо Ши Мина

2. 15:30 Фотовыставка о Вьетнаме в фойе восточного и филологического факультетов

3. 16:00 Культурная программа студентов СПбГУ и вьетнамских студентов ВУЗов Санкт-Петербурга в Актовом зале восточного и филологического факультетов (ауд. 191)

Институт

Хо Ши Мина

Актовый зал Восточного и филологического факультетов

scroll back to top
Интересная статья? Поделись ей с другими:
English (United Kingdom)Russian (CIS)

Карта посещений